Family: Stinkhorn [fungi] [Phallaceae]


Phallus[PHALLUS] Stinkhorns

Stinkhorn (Phallus impudicus) Photo: © Derek Mayes

Family: Stinkhorn [fungi] [Phallaceae]

WildFlowerFinder Homepage