Family: Pickerelweed [Pontederiaceae]


Eichhornia

Pontederia[EICHHORNIA] Water-Hyacinth

Water Hyacinth (Eichhornia crassipes) Photo: © RWD[PONTEDERIA] Pickerelweeds

Pickerelweed (Pontederia cordata) Photo: © RWD

Family: Pickerelweed [Pontederiaceae]

WildFlowerFinder Homepage