Family: Saxifrage [Saxifragaceae]


Astilbe

Bergenia

Chrysosplenium

Darmera

Heuchera

Rodgersia

Saxifraga

Tellima

Tiarella

Tolmiea[SAXIFRAGA] Saxifrages

 

SAXIFRAGE HYBRID CHART (shrunk)
Hybrid Chart: SAXIFRAGE (larger)

Saxifraga SPECIES LACKING HYBRIDS
(Saxifraga aizoides) Yellow Saxifrage
(Saxifraga cernua) Drooping Saxifrage
(Saxifraga cespitosa) Tufted Saxifrage
(Saxifraga cuneifolia) Lesser Londonpride
(Saxifraga cymbalaria) Celandine Saxifrage
(Saxifraga granulata) Meadow Saxifrage
(Saxifraga hirculus) Marsh Saxifrage
(Saxifraga nivalis) Alpine Saxifrage
(Saxifraga oppositifolia) Purple Saxifrage
(Saxifraga paniculata) Livelong Saxifrage
(Saxifraga rivularis) Highland Saxifrage
(Saxifraga rosacea subsp. hartii) Irish Saxifrage
(Saxifraga rosacea subsp. rosacea) Irish Saxifrage
(Saxifraga rotundifolia) Round-leaved Saxifrage
(Saxifraga stellaris) Starry Saxifrage
(Saxifraga stolonifera) Strawberry Saxifrage
(Saxifraga x urbium) Londonpride
(Saxifraga x arendsii) cultivar

N.B. Due to the symmetrical nature of the chart, each hybrid appears twice.

Mossy Saxifrage. (Saxifraga hypnoides) Photo: © RWD

Meadow Saxifrage. (Saxifraga granulata) Photo: © RWD

Rue-Leaved Saxifrage (Saxifraga tridactylites) Photo: © Roger Foden

Starry Saxifrage. (Saxifraga stellaris) Photo: © RWD

Purple Saxifrage. (Saxifraga oppositifolia) Photo: © Philip Draper

Yellow Saxifrage (Saxifraga aizoides) Photo: © Gordon Anderson[CHRYSOSPLENIUM] Golden-saxifrages

Golden-saxifrage (Alternate-leaved). (Chrysosplenium alternifolium) Photo: © RWD

Golden-saxifrage (Opposite-leaved). (Chrysosplenium oppositifolia) Photo: © RWD[TELLIMA] Fringecups

Fringe Cups. (Tellima grandiflora) Photo: © RWD[DARMERA] Indian-Rhubarb

Indian-Rhubarb (Darmera peltata) Photo: © RWD

Family: Saxifrage [Saxifragaceae]

WildFlowerFinder Homepage